Customer

Please wait while JT SlideShow is loading images...
ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่สำนักงานประกันสังคมนนทบุรีEast Waterอิมพิเรียลสำโรงซีคอนแสควร์ธนาคารแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลบางปะกอก 9เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
heartgate1 weda1
Product : Heart Techno Service PDF Print E-mail

      บริษัท ฮาร์ท เทคโนเซอร์วิส จำกัด  เราให้บริการวิศกรรมครบวงจรทั้งบำรุงรักษา จำหน่ายติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบสูบน้ำทุกประเภทเรามีความพร้อมทั้งด้าน บุคลากร ที่มีความรูประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะทางมีเครื่องมือ และโรงซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน พร้อมระบบการให้บริการที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 มีความยินดีให้บริการแก่ท่าน เพื่อให้เครื่องจักรอุปกรณ์ และระบบการผลิตของท่านสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าตลอดจนลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

weda-VR600
ballcheckvalve
new ball foot
Under Water Clening Robot
Ball Foot Valve
STAINLESS STELL SLUICE01
Motor Penstock / Sluice gate Submersible Pump
ggg
ir
flanged
ระบบกวาดและระบายตะกอนอัตโนมัติ Water Pump Large Flanges

gen

Dino   del
Generator Sludge Dredge Boat Dewatering Machine
BTF
 foot valve hydraulic submer 
Rubber Lined Butterfly Valves   Foot Valve Fiberglass 
Hydraulic Submersible Pumps